Vår miljöpolicy

Alla medarbetare skall vara informerade om vår miljöpolicy och arbeta i enighet med den.

 

Vår verksamhet skall präglas av en hög grad av miljömedvetenhet där värdesättande av

skönheten, mångfalden och reproduktionen i vår världs unika miljöer skall utgöra grunden.

Vi ska värna och skydda miljön.

 

Verksamheten ska ständigt förbättras för att minska belastning på hälsa och miljö.

TMT Design AB anser att frågor som rör yttre miljö i många fall även har en inverkan på inre miljö och hälsofrågor. Därför inkluderas även hälsa som ett värde att värna i policyn för miljöarbetet avseende yttre miljö.

 

System, substanser och processer som sammanlänkar alla levande ting måste

uppskattas, förstås och bevaras för att upprätthålla livet på Jorden. Vi skall uppfylla de krav som ställs på ett företag med vår funktion, med beaktande av vår storlek och våra resurser och med god marginal uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning.

 

Vi skall aktivt medverka till att våra leverantörer miljöanpassar sina produkter samt att själva aktivt arbeta miljömedvetet.

 

Våra samarbetspartners skall uppmuntras till miljömedvetenhet och våra kunder skall

uppmärksammas på miljövänliga alternativ när sådana kan erbjudas.

Miljöarbetet som bedrivs är av förebyggande karaktär och leder till ständiga förbättringar av miljöprestanda. Vi väljer i första hand samarbetspartners i närområdet, för att minska transportsträckor. Alla TMT Design ABs egna produkter är svensktillverkade.

 

TMT Design AB har rutiner för inköp av material, för att endast köpa in så mycket som behövs för att utföra arbetet. Skulle det trots det bli materialspill av exempelvis tyg, lämnas det i första hand till en insamlingscentral, eller skänks bort till förmån för utbildning inom branschen. Samtliga komponenter i TMT Design ABs produkter kan källsorteras.

 

 

Återanvändning

TMT Design AB värnar om cirkulära flöden och återanvändning av produkter och material. Det är av allra högsta vikt att allt som kan återbrukas, tas om hand och används om och om igen.

Vi tar med glädje hand om möbler som redan brukats och varit älskade, och ger dem nytt liv med hjälp av vår kunskap och vårt hantverk, för en mer hållbar framtid.

 

 

Certifiering

TMT Design AB är certifierade enligt FSC, vilket innebär att vi är med och bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden, och vi visar att vi föredrar trä från ett skogsbruk som tar

hänsyn till både människor och miljö.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen